elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 04.10.2023

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sosw.barcice.ckj.edu.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-06
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Polakiewicz- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach.
E-mail:soswbarcice@post.pl


Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:

organu prowadzącego - Powiat Kwidzyński
organu nadzorujacego - Kuratotium Oświaty w Gdańsku
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach
Barcice 66
82-420 Ryjewo

Do budynku prowadzą 3 wejścia.
Podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu do budynku.
Budynek wyposażony w tablice informacyjne, w tym w jaki sposób przywołać pracownika w celu załatwienia sprawy.
Miejsca parkingowe ogólnodostępne. Nie ma wyznaczonych niebieskich miejsc dla niepełnosprawnych.
Na schodach znajduje się platforma do przemieszczenia na piętro budynku.
Dla osób na wózku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim powinny kierować się do sekretariatu.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Inne informacje
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
Łącze do sprawozdania z oceny dostępności strony internetowej: 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Elżbieta Polakiewicz
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2022
Liczba wyświetleń: 153
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.06.2022
17:36:54
edycja
Elżbieta Polakiewicz
Deklaracja dostępności
07.06.2022
17:29:31
edycja
Elżbieta Polakiewicz
Deklaracja dostępności
07.06.2022
17:28:14
edycja
Elżbieta Polakiewicz
Deklaracja dostępności